ทีมงาน

ทีมงาน
บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
JT Legal Consult
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี
+66 2094 0889
+66 2094 0890
จ. - ศ.
เวลาทำการ 08:30 น. - 17.30 น.
Slider

ทนายความสุจินต์ สุริยะ

เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด โดยท่านทนายความสุจินต์ สุริยะ  จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความเมื่อปีพ. ศ. 2528 และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ด้านว่าความในศาล ที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆ อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยและหน่ายงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่านทนายความสุจินต์ สุริยะ ยังมีประสบการณ์ว่าความให้กับทั้งลูกความชาวไทยและลูกความต่างชาติ

 

ประสบการณ์และความเกี่ยวข้อง:

 

- วิทยากรในมหาวิทยาลัย

- ที่ปรึกษาของวุฒิสมาชิก

- ที่ปรึกษาราชการ

- ที่ปรึกษาสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทย)

 

สาขาวิชาเฉพาะทาง

 

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • ข้อพิพาทในครอบครัว

 • การค้ามนุษย์

 • อสังหาริมทรัพย์

 • สถาบันการเงิน

 • คดีเกี่ยวกับชาวต่างชาติ

ทนายความพิสิทธิ์ ตระกูลคล้อยดี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัญฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพ.ศ.2555 และอยู่ระหว่างเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต  ทนายความพิสิทธิ์ฯได้รับใบอนูญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความฯรุ่นที่ 42 ได้รับใบประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ จากเนติบัณฑิตยสภาฯ และยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวอีกด้วย

 

ด้านความรู้และประสบการณ์ในการทำงานนั้น ทนายความพิสิทธิ์ฯ เป็นทนายความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งการดำเนินการชั้นพนักงานสอบสวนด้วย

 

สาขาวิชาเฉพาะทาง

 

 • คดีอาญา

 • คดีแพ่ง

 • คดีแรงงาน

 • คดีครอบครัว

 • คดีปกครอง

 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา

 • คดีศาลทหาร

ทนายความฐิตินันท์ ดวงขวัญ

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ คดีครอบครัว คดีแรงงาน บริษัท การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายภาษีระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of Essex ประเทศอังกฤษ

 

 สาขาวิชาเฉพาะทาง

 

 • กฎหมายหุ้นส่วน บริษัท

 • จดทะเบียนบริษัท

 • กฎหมายครอบครัว

 • อสังหาริมทรัพย์

 • คดีเกี่ยวกับชาวต่างชาติ

 • การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ

 • อาชญากรรมไซเบอร์

ทนายความจิรัตติกาล สุริยะ

จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความในปีพ. ศ. 2555 จากนั้นเธอยังคงศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบันฑิต ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต สมัยที่ 65 ทำหน้าที่สอนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเนติบัณทิตและในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการว่าความฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คดีแรงงานและคดีทรัพย์สินเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นมิตรในการให้บริการลูกความ

 

สาขาวิชาเฉพาะทาง

 

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • กฎหมายครอบครัว

 • อสังหาริมทรัพย์

 • สถาบันการเงิน

 • คดีแพ่ง

 • คดีอาญา

 • การฉ้อโกง