Re-entry permit

วีซ่า/เวิคเพอร์มิต
บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
JT Legal Consult
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี
+66 2094 0889
+66 2094 0890
จ. - ศ.
เวลาทำการ 08:30 น. - 17.30 น.
Slider

Re-entry Permit


ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าแต่ละประเภทซึ่งมีระยะเวลาในวีซ่า 1 ปี หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อรักษาสภานะของวีซ่าของท่านไว้ ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยท่านจะต้องทำ Re-entry Permit เพื่อที่ท่านจะได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีกครั้งโดยวีซ่าดังกล่าว

 

ประเภทของ Re-entry Permit

 

1. Single Re-entry Permit การขออนุญาตกลับมาในราชอาณาจักรประเทศนี้จะสามารถใช้เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยและกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ จำนวน 1 ครั้ง โดยค่าธรรมเนียมในการขอจำนวน 1,900 บาท

2. Multiple Re-entry Permit การขออนุญาตกลับมาในราชอาณาจักรประเทศนี้จะสามารถใช้เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทยและกลับเข้ามาในประเทศไทยได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยปกติหากท่านถือวีซ่าประเภท 1 ปี การขอ Multiple Re-entry Permit จะสามารถใช้รักษาสถานะของของวีซ่าในการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ตลอดอายุของวีซ่า ค่าธรรมเนียมในการขอจำนวน 3,800 บาท

สอบถามเพิ่มเติม