ใบอนุญาตทำงาน

วีซ่า/เวิคเพอร์มิต
บริษัท เจ ที ลีเกิ้ล จำกัด
JT Legal Consult
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี
+66 2094 0889
+66 2094 0890
จ. - ศ.
เวลาทำการ 08:30 น. - 17.30 น.
Slider
    • ใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน Work Permit


ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาเพื่อประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจของตัวเองหรือเข้ามาทำงานให้กับบริษัทในประเทศไทย ท่านจะต้องขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit และในขณะเดียวกันท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าธุรกิจ/วีซ่าทำงาน (Non-Immigration B) เพื่อที่ท่านจะสามารถทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ ใบอนุญาตทำงาน Work Permit ในครั้งแรกนั้นบริษัทในประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/วีซ่าทำงาน (Non-Immigration B) เพื่อที่ท่านจะเข้ามาในประเทศไทย หลังจากที่ท่านเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องดำเนินการขอ ใบอนุญาตทำงาน Work Permit และวีซ่าธุรกิจ/วีซ่าทำงาน (Non-Immigration B) ต่อไป

 

การขอ ใบอนุญาตทำงาน Work Permit จะต้องดำเนินการขอ ณ กระทรวงแรงงานในเขตที่บริษัทของท่านหรือของนายจ้างตั้งอยู่

 

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขอ ใบอนุญาตทำงาน Work Permit

 

1. ผู้ขอจะต้องมีความสามารถในการทำงานได้ตรงตามประเภทของงานที่ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

2. ผู้ขอจะต้องไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

3. จะต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน Work Permit

สอบถามเพิ่มเติม